Procedury Bezpieczeństwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2020

Procedury Bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Repkach

Procedury bezpieczeństwa na terenie

Zespołu Szkół w Repkach

w okresie pandemii Covid-19

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką szkoły;
 • uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
 • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

 

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii dyrektor
Zespołu Szkół w Repkach obliguje do stosowania poniższych procedur wszystkich pracowników, uczniów, opiekunów uczniów i osób przebywających na terenie szkoły :

 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa
 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki.

 

 

 

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w szkole.

 1. Zapewnia się  pracownikom Szkoły środki  ochrony indywidualnej – maseczki, (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki.
 2. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.                            
 4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły  zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk. ( Załącznik nr 1 )
 6. Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 7. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. d) opiekunowie mogą przebywać tylko w holu przy wejściu do szkoły lub korytarzu prowadzącym do sekretariatu.
 5. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Wejście do przedszkola odbywa się wejściem od strony ul. Osiedlowej. Rodzice wychowanków przedszkola mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 1.5 m, należy  przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Uczniowie szkoły podstawowej wchodzą na teren szkoły drzwiami przy hali i od strony parkingu.
 7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2 m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
 8. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. W czasie zagrożenia epidemicznego w Zespole Szkół w Repkach ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum: (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 11. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikiem sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą kontaktować się ze szkołą
  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (dziennik elektroniczny Librus, email, kontakt telefoniczny).
 12. W Szkole może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr jest dezynfekowany po każdej grupie uczniów.
 13. 15. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest przekazać informację dyrektorowi i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu                (gabinet pielęgniarki szkolnej) zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 

Korytarze:

 1. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi.
 2. Wyznaczony pracownik po każdej przerwie dezynfekuje ławki i siedziska, toalety i inne powierzchnie, z których korzystali uczniowie. Odnotowuje ten fakt w „karcie monitorowania prac porządkowych” ( Załącznik 2).
 3. Należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę.

Sale lekcyjne

 1. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia / schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji.
 2. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone a po każdym użyciu zdezynfekowane. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do dezynfekcji powierzchni w  rękawiczkach 
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia.
 4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

Kuchnia/jadalnia

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Pracownicy kuchni powinni zachowywać (w miarę możliwości ) odległość między stanowiskami  pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. (Załącznik nr 4)
 4. Wprowadza się zmianowość wydawania posiłków uczniom.
 5. Uczniowie spożywają posiłki siedząc w odstępach (co drugie miejsce wolne) lub siedząc przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 6. Pracownik obsługi czyści krzesła i blaty po każdej grupie.
 7. Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną.
 8. Należy usunąć zbędne wyposażenie stołówki.
 9. Obowiązuje mycie w temperaturze min 60 stopni lub wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych.
 10. Obowiązuje monitorowanie prac porządkowych – Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3

 

Zajęcia sportowe/ sala gimnastyczna

 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. (Załącznik nr  5)
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 6. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie aby ograniczyć nadmierne skupiska uczniów.

 

Pracownicy obsługi

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Codzienne prace porządkowe należy wykonywać  z wyjątkową starannością, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, dystrybutorów wody, klawiatur, włączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/ płyn do dezynfekcji rąk .
 6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

Ad. 2 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,  które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych)

 1. Wyznacza się pomieszczenie (gabinet pielęgniarki szkolnej) wyposażone w m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
  lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej  stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt (gabinet pielęgniarki szkolnej).
 2. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w szkole.
 4. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.
 5. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:

- wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;

- dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał,

- dostosowanie warunków pracy do zaleceń Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

- uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.

 1. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.
 3. Umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów – Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, służby medyczne ( wejście do szkoły, pokój nauczycielski).

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką  szkoły.

Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:

 

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i przekazać wychowawcy oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury w razie zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka przez pracownika szkoły.( Załącznik nr 7)
 2. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, bądź dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
 4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wysuszyć ręce.
 5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania
  i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 6. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość min. 1,5m od innych osób.
 7. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie
  z krajów gdzie szerzy się koronawirus ( jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu) nie może przyjść do szkoły.
 9. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 1. U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną także nie należy posyłać do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 2. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną powinno starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk
  i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.
 3. Dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką szkoły wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczu, problemy trawienne.

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką szkoły.
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia.
 3. Należy poinformować  o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 4. Zawiadomić Organ Prowadzący oraz Kuratorium Oświaty.
 5. Poinformować pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.
 6. Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu
w placówce oświatowej w trakcie epidemii COVID-19 stanowi Załącznik nr 6