Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z panującą pandemią koronowirusa

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół
  w Repkach reprezentowany przez dyrektora, ul. Osiedlowa 8, 08-307 Repki.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3.  Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) RODO. Dane osób odwiedzających będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 1 lit. g) i i) RODO. Celem przetwarzania jest ochrona życia i zdrowia uczniów
  oraz pracowników Zespołu Szkół w Repkach, a także podjęcie czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.
 4. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom lub instytucjom. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być w szczególności służby inspekcji sanitarnej.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane nie dłużej niż przez czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wstępu do placówki.

 

 1. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół w Repkach jest Pani Paulina Skrouba, która jest dostępna pod adresem: inspektor.rodo@naticom.pl 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją spełnienia wymagań Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób korzystających z połączenia z przetwarzaniem danych osobowych i dotyczyć wolnego przesyłania takich danych i uchylania przepisów 95/46 / WE (ogólne zasady dotyczące ochrony danych „RODO”), informujemy o zasadach dotyczących odpowiedzi Pani / Pana danych osobowych oraz o usługach Pani / Panu prawach z tym obejmują:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Repkach reprezentowany przez dyrektorów,

 1. Osiedlowa 8, 08-307 Repki. 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Repkach jest dostępny pod usługą

     e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie postanowień przepisów prawa, umów i na podstawie udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu / dystrybucji:

 1.    a) wypełniać zobowiązania prawne ciążących na Zespole Szkół w Repkach, Stosowane w stosunku do aktów prawnych

          z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o system oświaty oraz przepisy wykonawcze do w / w ustaw;

 1.    b) realizacja umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół w Repkach;
 2.    c)  w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej                      zgody  w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1.     a)  pracownicy Zespołu Szkół w Repkach;
 2.     b)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy                       publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3.     c)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Repkach przetwarzają dane                   osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.

6)  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym               czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7)  Posiadają Państwo prawo (z wyjątkami przewidzianymi w RODO):

 1.    a)  dostępu do treści swoich danych;
 2.    b)  do sprostowania oraz usunięcia,
 3.    c)  ograniczenia przetwarzania,
 4.    d)  wniesienia sprzeciwu,
 5.    e)  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na                  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że                         przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających       z przepisów prawa.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie              przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych        stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Repkach