Deklaracja Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół w Repkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.zsrepki.pl. Serwis został
zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników,
niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony
internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.


Data publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2020-10-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu
poniższych niezgodności lub wyłączeń:
Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik
znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli
przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-
Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z
technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami
użytkowników.


Wersja mobilna
Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak
tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Sylwia Przybyszewska . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 692291111,przybyszewskas.2020@gmail.com. Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół w Repkach– ul. Osiedlowa 8, 08-307 Repki. Kompleks składa się z trzech
budynków. Do budynku przedszkola prowadzi jedno wejście od strony ulicy Osiedlowej. Do
wejścia prowadzą jednostopniowe schody, obok znajduje się podjazd dla wózków. Do
budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: jedno od ulicy Parkowej i jedno od ulicy Osiedlowej.
Do wejścia od ulicy Osiedlowej nie ma schodów, znajduje się tam również podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Do wejścia od ulicy Parkowej prowadzą schody, brak jest podjazdu dla
wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny: parter i
piętro. Sekretariat oraz gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze . Dla osób na
wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy i
platformy przyschodowej. W przypadku interesanta z niepełnosprawnością ruchową
pracownik obsługuje go w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Przed budynkiem
wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich
jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy
pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Obrazki:
Wszystkie obrazki i grafiki publikowane od 23 września 2020 r. zawierają opisy
alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są
opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą
zobaczyć obrazów.