Zasady zdalnego nauczania w Zespole Szkół w Repkach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2020

Zasady zdalnego nauczania w Zespole Szkół w Repkach

 

 

O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, strony internetowej szkoły. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość czyli wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela.

 1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu.
 2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu o:
 • dziennik elektroniczny(jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole);
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • komunikatory (WhatsApp, Skype), programy i aplikacje do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu ( Zoom, Microsoft Teams, Meet);
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych
 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Podczas realizowania zdalnego nauczania ważne jest  zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron:  nauczycieli, uczniów  i rodziców

 • fizycznego związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego
 • psychicznego :nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad, atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line itp.
 • cyberbezpieczeństwa związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

Katalog zaleceń bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów:

 • Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
 • Nie ufaj osobom, które nawiązują z tobą kontakt.
 • Nigdy nie umawiaj się z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu bez wiedzy rodziców.
 • Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.
 • Gdy coś cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym rodzicom.
 • Mów swoim rodzicom o wszystkim, co sprawiło, że czujesz się zakłopotany używając Internetu.
 • Nie wysyłaj wiadomości osobom, których nie znasz.
 • Nie wysyłaj przez Internet swoich zdjęć lub zdjęć rodziny bez zgody rodziców.
 • Nie podawaj danych osobowych na stronach, których nie znasz..
 • Nie klikaj w linki, których nie znasz.
 • Nie otwieraj plików niewiadomego pochodzenia.
 • Nie zezwalaj na zapamiętywanie twoich haseł komputerowi innemu niż twój prywatny.
 • Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
 • Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi.
 • Jeśli staniesz się ofiarą cyberprzemocy, zwróć się do rodziców
 • Korzystaj z komputera umiarkowanie, gdyż długotrwałe użytkowanie urządzeń elektronicznych szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.

 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

 • uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 • należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
 • nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
 • należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

 • nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 • należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 • pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie wewnątrzszkolnym,
 1. Podczas zdalnego nauczania dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy, lekcji on-line itp) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, a także Skype’a, Microsoft Teams, WhatsApp. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom lub logują się o ustalonej godzinie na lekcje one-line.
 2. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania

przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.

 

 1. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:
 • równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • poinformowania uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie);
 • udostępniania materiałów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:00 – 15:00, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w Librusie;
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć,
 • zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.

 

 1. Nauczanie zdalnejest obowiązkowe, nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym  na podstawie logowania do e-dziennika lub obecności uczniów podczas lekcji on-line. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut Szkoły.
 2. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 1. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
 • przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania,
 • formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli,
 • zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 1. W trakcie pracy zdalnej:
 • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu z rodzicami uczniów, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji,
 • zajęcia rewalidacyjne są realizowane w porozumieniu z rodzicami,
 • informacje o sposobie realizacji indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego będą przekazywane na bieżąco,
 • za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas,
 • psycholog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej,

 

 1. Nauczanie zdalnejest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) . Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen. Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców

 

Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w Librusie) i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu.

 

ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO  NAUCZANIA  

 

Wychowawca klasy

 • W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
 • Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 • Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 • W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do psychologa szkolnego pracującego on-line.
 • Koordynuje wraz z psychologiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

 

Nauczyciele

 • Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Librus, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 • Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji;
 • Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 • Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:00 – 15:00, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w Librusie;
 • Nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line. Pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 19.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 • Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów (tabelka z harmonogramem znajduje się na stronie internetowej szkoły);
 • Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie);
 • Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
 • Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy
 • Zadana praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień” i nie wcześniej niż przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.(nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nie odesłania pracy przez ucznia –kontakt z rodzicami-każdy przypadek należy traktować indywidualnie)
 • Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 Psycholog szkolny

 • W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
 • Psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (forma i godziny kontaktu dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dyżury Nauczycieli”).
 • Na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym psycholog szkolny na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców.
 • Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 • Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 2. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 3. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 4. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

 

 • Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

 

Uczniowie

Uczeń Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Librus), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, natomiast w zakładce ZDALNE NAUCZANIE  zamieszczane są  dodatkowe materiały i informacje dla uczniów i rodziców

Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji

Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.

Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w librusie. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 19 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w librusie.

Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;

Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe

Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.

 • Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
 • Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacjiz nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Rodzice

 • Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 • Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 • Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 • Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac, zadań domowych.